Algemene voorwaarden

Redfoxmedia eenmanszaak (Yannis Spanenburg), met maatschappelijke zetel te Kleine Molenweg 12B, 2940 Stabroek, België, BTW BE0676923012


Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Redfoxmedia, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Redfoxmedia te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Redfoxmedia zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 14 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord bevestigd via mail of ondertekent en terugzendt aan Redfoxmedia. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Redfoxmedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Redfoxmedia haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 200 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Redfoxmedia niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.3 De klant aanvaardt dat Redfoxmedia slechts een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis, heeft inzake het voldoen van haar diensten aan de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. Indien de website niet zou functioneren in overeenstemming met de overeenkomst gedurende de, in artikel 5 van huidige algemene voorwaarden vermelde testperiode, zal Redfoxmedia naar best vermogen eventuele fouten

herstellen. De garantie geldt enkel op voorwaarde dat de klant binnen die testperiode de eventuele fouten op een gedetailleerde wijze schriftelijk overmaakt aan Redfoxmedia. De klant dient minstens de volgende gegevens te verstrekken: een duidelijke beschrijving van het defect of het gebrek, specificatie van de apparatuur waarop het defect zich voordoet en specificatie van de programmatuur die op de apparatuur in gebruik is.

Na de testperiode is Redfoxmedia niet meer gehouden om eventuele fouten/tekortkomingen te herstellen, dit tenzij er een nieuwe onderhoudsovereenkomst met de klant zou worden gesloten dat het herstel van deze fouten omvat.

4.4 De klant verbindt er zich toe om de door Redfoxmedia geleverde website in de testperiode te controleren.

4.5 Indien Redfoxmedia er niet in slaagt de door de klant gemelde fouten/tekortkomingen te herstellen, heeft de klant enkel recht op terugbetaling van de niet herstelde punten/tekortkomingen, dit overeenkomstig de uitsplitsing zoals gegeven in de door de klant aanvaarde offerte.

4.6 De bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij:

  • foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik van de website;
  • defect veroorzaakt door een software of product waarvoor Redfoxmedia niet aansprakelijk is;
  • herstellingen veroorzaakt door een fout van de klant, zijn aangestelden of elke derde die door de klant tot de uitrusting wordt toegelaten;
  • herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de uitrusting;
  • herstel van databestanden, verminkte of verloren gegane gegevens;
  • andere uitdrukkelijke uitsluitingen in de overeenkomst. Redfoxmedia zal in dat geval zijn gebruikelijke tarieven en kosten voor het herstel aanrekenen aan de klant.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Redfoxmedia bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 40% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant 60% van het factuurbedrag verschuldigd. Ook is er een mogelijkheid om gespreid te betalen over een tijdspanne van maximum 6 maanden via domiciliëring.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Redfoxmedia (vermeld op alle facturen, offertes en website).

6.3. Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.
Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting of 10 dagen na de levering voor de aangenomen diensten. De betaaldatum op de factuur is leidinggevend. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 123,95 euro kan bedragen.

Elke betaling wordt door Redfoxmedia aangerekend op de oudste openstaande factuur.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Redfoxmedia zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.

6.3.1 Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

6.4 Redfoxmedia behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Redfoxmedia heeft tevens ook het recht om het product offline te halen van het online web binnen 10 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

6.5 De prijs voor een website omvat steeds: het opstarten van de website op basis van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal, een onderhoud met de Opdrachtgever om de werking van Redfoxmedia toe te lichten. De Opdrachtgever erkent en aanvaard dat deze prijs jaarlijks kan worden aangepast en/of geïndexeerd.

 

6.6 Door de Maandelijkse diensten te bestellen, stemt de Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door Redfoxmedia, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen. De facturen van Redfoxmedia worden automatisch en volledig geïnd via kredietkaart of domiciliëring (SEPA Direct Debit, SDD) – al naargelang waaraan de Opdrachtgever de voorkeur gaf bij de eerste betaling – op de factuurdatum. Bij betaling via SEPA Direct Debit (SDD) wijkt Redfoxmedia bijgevolg op basis van interne procedures formeel af van de wettelijke verplichting die stelt dat men 14 kalenderdagen op voorhand kennis moet geven van het verschuldigde bedrag, alvorens dit geïnd kan worden. Voor zover een inning via kredietkaart of domiciliëring onmogelijk is, of indien betalingen historisch per overschrijving gebeuren, zijn al onze facturen betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor iedere vertraging is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

 

6.7 De klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na de oplevering van de website fouten door te geven (de testperiode). Redfoxmedia zal deze fouten naar best vermogen corrigeren zoals in artikel 4 bepaald.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Redfoxmedia te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Redfoxmedia verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Redfoxmedia zijn middelenverbintenissen. Redfoxmedia is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Redfomedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout met betrekking tot het uitvoeren van niet geautoriseerde updates van het CMS systeem of bijhorende plugins door de klant.

8.2. Redfoxmedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Redfoxmedia zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Redfoxmedia of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Redfoxmedia met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Redfoxmedia. De totale aansprakelijkheid van Redfoxmedia, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Redfoxmedia werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Redfoxmedia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Redfoxmedia geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Redfoxmedia ontwikkelde sites en web-applicaties.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Redfoxmedia gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Redfoxmedia werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Redfoxmedia verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Redfoxmedia of een derde waarmee Redfoxmedia hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Redfoxmedia, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare

gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Redfoxmedia ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Redfoxmedia onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Redfoxmedia waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten & domeinnaam

11.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Redfoxmedia samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Redfoxmedia de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2. De hostingdiensten worden door Redfoxmedia aan de klant verstrekt per kalenderjaar of via een onderhoudscontract, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Redfoxmedia en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 2 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Redfoxmedia over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Redfoxmedia. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

11.3 Redfoxmedia is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

11.4 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Redfoxmedia wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Redfoxmedia van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Redfoxmedia kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Redfoxmedia eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

11.5 Redfoxmedia is te allen tijden gerechtigd het hostingpakket van Opdrachtgever te verhogen wanneer de website of webshop over het afgesproken limiet gaat. Er zal dan een upgrade plaats vinden van 5GB naar 50GB of van 50GB naar 100GB. Deze wordt naar verhouding direct gefactureerd.

Artikel 12. Aanlevering bronbestanden

12.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

 

Artikel 13. Beeindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Redfoxmedia het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Redfoxmedia verleende diensten betalen, alsook de kosten die Redfoxmedia moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Redfoxmedia nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Redfoxmedia. Bovendien behoudt Redfoxmedia het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Redfoxmedia, heeft Redfoxmedia de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Redfoxmedia persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Redfoxmedia voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Redfoxmedia.

16.2 Redfoxmedia zal standaard een link plaatsen in de subfooter op de gemaakte website die naar de website van Redfoxmedia verwijst. Indien de Opdrachtgever deze link liever niet heeft kan deze in overleg tegen een meerprijs van €60,- worden verwijderd.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Redfoxmedia geen controle heeft, bevrijden Redfoxmedia, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

17.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Redfoxmedia tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 18. Nietigheid

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Redfoxmedia en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Redfoxmedia. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

Artikel 20. Ontwikkeling en ingebruikstelling van de website

De uiterlijke kenmerken van de website, in het bijzonder de lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz. (niet-uitputtende lijst), worden bepaald door Redfoxmedia, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen, en deze laatste behoudt de auteursrechten. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en voor het doorgeven van de gegevens die op de te ontwikkelen website moeten geplaatst worden. Deze gegevens worden geleverd in een tekstbestand dat compatibel is met MS-Word. Binnen de afgesproken periode zoals vermeld in de offerte, stuurt Redfoxmedia de klant een eerste versie van de website. Deze versie geeft een duidelijk beeld van het uiteindelijke resultaat. Behalve indien de klant binnen de 14 dagen na het versturen van deze e-mail opmerkingen formuleert, wordt de eerste versie na die periode als goedgekeurd beschouwd. Na de goedkeuring wordt de website binnen de afgesproken periode opgeleverd.

20.1  Redfoxmedia behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Dit kan zijn een eigen gemaakte plugin of template. Mocht de Opdrachtgever dit willen aanpassen dient de Opdrachtgever dit in overleg met Redfoxmedia te doen.

20.5  De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is Redfoxmedia niet aansprakelijk voor vertraging.

20.6  De Opdrachtgever is de houder en daarmee de eigenaar van de domeinnaam. Deze kan, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn, altijd verhuisd worden naar een andere provider. De website zoals deze bij Redfoxmedia is onder gebracht houdt dan op te bestaan.

20.7  Wanneer er geen service contract is afgesloten is Redfoxmedia niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na oplevering van de website is Redfoxmedia Opdrachtgever niets meer verschuldigd.

20.8 Redfoxmedia zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Redfoxmedia zullen worden nagestreefd.

20.9 Redfoxmedia ontwerpt WordPress websites op basis van een standaard thema. Dit is geen eigen techniek. Veel is te customizen naar wensen van de opdrachtgever maar opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat sommige dingen gewoonweg niet mogelijk zijn.

 

ARTIKEL 21 SOCIAL MEDIA

21.1 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Redfoxmedia verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

21.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Redfoxmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Redfoxmedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Redfoxmedia zijn verstrekt, heeft Redfoxmedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Redfoxmedia ter beschikking heeft gesteld. Redfoxmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Redfoxmedia is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

21.3 Redfoxmedia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

21.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Redfoxmedia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

21.5 Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Social Media platformen altijd blijven schommelen. Redfoxmedia is niet aansprakelijk voor de resultaten die platformen tonen.

21.6 Een Social Media account aangemaakt door Redfoxmedia of waar Redfoxmedia toegang tot heeft, blijft eigendom van de Opdrachtgever.

21.7 Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Redfoxmedia geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Instagram), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere Social Media accounts. Redfoxmedia zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beinvloeden.

21.8 De overeenkomst voor Social Media beheer wordt aangegaan voor 6 maanden en daarna is deze maandelijks opzegbaar met een maand opzegtermijn.

21.9 Redfoxmedia is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten uit Social Media beheer of een Facebook campagne. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Redfoxmedia geen garantie kan gegeven op resultaten.

21.10 Redfoxmedia heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

21.11 Alle prijzen zijn per maand via domiciliëring exclusief advertentie budget en eenmalige opstartkost van €199 voor een duurtijd van minstens 6 maanden.

21.12 Kosten van een onderhoudscontract gelden voor dit kalenderjaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

21.13 Het onderhoudscontract wordt stilzwijgend verlengd na afloop van de looptijd conform alle in deze overeenkomst vermelde normale voorwaarden.

ARTIKEL 22 UITVOERING SOCIAL MEDIA CAMPAGNE

De opdrachtgever is verplicht om steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.Social Ads campagnes kunnen enkel worden uitgevoerd indien de opdrachtgever een Face- book bedrijfspagina heeft en bereid is om REDFOXMEDIA toegang te verlenen tot deze pagina. Enkel de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan REDFOXMEDIA over- gemaakte gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Bij aankoop van Facebook ads pakket ontvangt de opdrachtgever een campagne- voorstel van zijn digitale expert. Indien deze hierop geen opmerkingen ontvangt binnen een termijn van 5 werkdagen, wordt de campagne live gezet, zoals opgenomen in het campagne- voorstel.

REDFOXMEDIA verbindt zich ertoe om, tijdens de looptijd van de campagne, het volledige aangekochte budget te spenderen. Niet volledig gespendeerde budgetten worden overgedragen naar de volgende maand waarin de campagne loopt.

Aangekochte Pakketen met campagnes met een looptijd van minimaal 6 maanden, kunnen op verzoek van de opdrachtgever éénmalig en gedurende een periode van maximaal 1 maand worden gepauzeerd, zonder dat de looptijd van de campagne wordt verlengd. Het campagnebudget kan worden opgebruikt in de maand(en) volgend op de pauze. Campagnes kunnen niet worden gepauzeerd in de eerste of de laatste maand van de campagne.

REDFOXMEDIA heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat REDFOXMEDIA uitsluitend een middelenverbintenis en geen resul- taatsverbintenis onderschrijft. De termijnen voor de voltooiing van de verplichtingen bepaald in de overeenkomst zijn slechts indicatief.

Alle account- en campagnedata is en blijft steeds de exclusieve eigendom van REDFOXMEDIA. Deze data zal op het einde van de overeenkomst dan ook niet worden overgemaakt aan de op- drachtgever.

ARTIKEL 23 RAPPORTERING

De rapportering door Redfoxmedia aan de opdrachtgever vindt op maandelijkse basis plaats. De in de rapportering van Redfoxmedia genoemde bedragen of aantallen zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 24 WIJZIGINGEN 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Redfoxmedia en de opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties hebben, is Redfoxmedia gerechtigd de kosten hiervan aan te rekenen aan de opdrachtgever. Redfoxmedia zal de opdrachtgever hierover voorafgaandelijk inlichten.

ARTIKEL 25 AANSPRAKELIJKHEID SOCIAL MEDIA ADS 

De algemene clausule met betrekking tot aansprakelijkheid zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden is van toepassing. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Redfoxmedia niet aansprakelijk kan worden gesteld voor door de opdrachtgever verstrekte teksten of andere gegevens of diens onrechtmatig gebruik daarvan. Bovendien aanvaardt de opdrachtgever dat Redfoxmedia in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Redfoxmedia en van derden, zoals leveranciers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst heeft geleid. Wat betreft Social Ads is Redfoxmedia niet verantwoordelijk als Facebook de advertentie weigert of specifieke aanpassingen eist. Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van het advertentiebeleid van Facebook/Instagram, zie https://www.facebook.com/policies/ads/.

ARTIKEL 26 ONDERHOUDSCONTRACT

Bekijk hier de algemene voorwaarden van het onderhoudscontract

 

Algemene voorwaarden Redfoxmedia Eenmanszaak