Wanneer u een WordPress website afneemt bij Redfoxmedia met onderhoudscontract of een onderhoudscontract zonder website voldoet dit standaard aan onderstaande eisen:

Periodiek onderhoud

Wij updaten uw website 1 keer per maand. U ontvangt 2 weken voor het updaten van uw site een mail met daarin een herinnering dat er een update aankomt. Heeft u dan kleine aanpassingen, wijzigingen of vragen dan kunt u dit melden en kunnen wij dit tijdens het onderhoud proberen te verwerken. Kleine aanpassingen vallen binnen het standaard onderhoudscontract.

Tijdens dit periodiek onderhoud verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • Core, Theme & Plugin Updates (1x per maand).
 • Maandelijkse back-ups (1x per maand).
 • Actieve monitoring
 • Opruimen van spam & database (1x per maand)
 • Controle of alle pagina’s voldoen aan het grafisch ontwerp op beeldscherm, tablet en mobiel
 • Controle of de site inhoud voldoet aan de richtlijnen van Google
 • 60 minuten technische ondersteuning per maand

Deze technische ondersteuning kan zijn:

 • Het uitvoeren van wijzigingen aan het design van de website (bijvoorbeeld uitbreiden van de website met nieuwe menu items/pagina’s).
 • Bijwerken van inhoud van website (bijvoorbeeld wijzigen en/of publiceren teksten, foto’s blogberichten, evenementen). De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van teksten en media wat betreft formaat (bestandstype) en spelling.
 • Op maat maken van afbeeldingen voor publicatie op de website.

WAT ZIT NIET IN DE PRIJS?

 • Het aanmaken van de content, zoals het schrijven van de teksten.
 • Het zoeken van foto’s. Deze service kan wel als bijkomende optie geleverd worden.

 

Kosten

De kosten van een standaard onderhoudscontract bedragen € 65,00 euro per maand en is half-jaarlijks-opzegbaar. Wij steunen de open source gedachte van WordPress. De website is daarom eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever is vrij om deze na opzegging onder te brengen bij een andere leverancier. U kunt na opzegging geen gebruik meer maken van onze backup service en onze  licenties van templates en plugins. U dient dit dan zelf af te sluiten bij de leveranciers.

Door de Maandelijkse diensten te bestellen, stemt de Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door Redfoxmedia, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen. De facturen van Redfoxmedia worden automatisch en volledig geïnd via kredietkaart of domiciliëring (SEPA Direct Debit, SDD) – al naargelang waaraan de Opdrachtgever de voorkeur gaf bij de eerste betaling – op de factuurdatum. Bij betaling via SEPA Direct Debit (SDD) wijkt Redfoxmedia bijgevolg op basis van interne procedures formeel af van de wettelijke verplichting die stelt dat men 14 kalenderdagen op voorhand kennis moet geven van het verschuldigde bedrag, alvorens dit geïnd kan worden.

 

Voor zover een inning via kredietkaart of domiciliëring onmogelijk is, of indien betalingen historisch per overschrijving gebeuren, zijn al onze facturen betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor iedere vertraging is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

 

DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

Dit onderhoudscontract wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden. Als er tenminste 2 maanden voor de vervaldatum geen opzegging is gebeurd zal deze overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd. Bij een eerdere beëindiging van deze overeenkomst of bij een eventuele stopzetting van de website zal er geen terugbetaling plaats vinden van reeds betaalde bedragen.

 

Voorwaarden onderhoudscontract website

Hieronder vindt u de voorwaarden voor het onderhoudscontract website die gelden in aanvulling op – en boven – de Algemene Voorwaarden van Redfoxmedia.

 1. Het onderhoudscontract geldt voor één website met één domeinnaam en één ‘www’ of ander subdomein, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. U dient voor aanvang van het contract de ftp gegevens met gebruikersnaam en wachtwoord door te geven aan Redfoxmedia, zodat Redfoxmedia toegang heeft tot de bronbestanden van de website. Indien u deze gegevens niet in vertrouwen kan of wilt doorgeven aan Redfoxmedia, kunnen wij geen onderhoudscontract voor u afsluiten. In dat geval zal het onderhoudscontract automatisch vervallen. Redfoxmedia zal deze gegevens in geen geval doorgeven aan derden.
 3. Een wijziging houdt in ‘’het toevoeging van tekst, foto’s en tabellen aan een pagina van de website’’, ‘’het wijzigen van een (bepaald gedeelte) tekst, foto of tabel op een pagina van de website’’ of ‘’het verwijderen van een (bepaald gedeelte) tekst, foto of tabel op een pagina van de website’’. Wijzigingen aan andere onderdelen van de website worden niet ondersteund of enkel in overleg met Redfoxmedia.
 4. Wijzigingsopdrachten kunnen alleen digitaal worden aangeleverd per email. Deze bestanden moeten op een Microsoft Windows systeem te lezen zijn. De volgende bestanden worden ondersteund: TXT, DOC, ODT, RTF, JPG en GIF. Bestanden die alleen met specifieke softwareapplicaties te lezen zijn, kunnen eventueel in overleg met Redfoxmedia worden aangeleverd, maar worden niet automatisch ondersteund.
 5. Wijzigingsopdrachten kunnen alleen door gemachtigde personen binnen uw organisatie worden doorgegeven en dienen vooraf per mail kenbaar gemaakt te worden.
 6. Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor de periode vanaf het moment van ondertekening tot en met de 30ste december van het jaar van ondertekening, dus voor de periode van een kalenderjaar. De minimum periode is 12 maanden.
 7. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor dit kalenderjaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 8. Het onderhoudscontract wordt stilzwijgend met 6 maanden verlengd na afloop van de looptijd conform alle in deze overeenkomst vermelde normale voorwaarden tenzij een van de partijen het onderhoudscontract beëindigt overeenkomstig het gestelde onder artikelen 10 t/m 12.
 9. Redfoxmedia heeft het recht deze voorwaarden van het onderhoudscontract te wijzigen door u hiervan 30 dagen voor de uitoefening van genoemde wijziging schriftelijk of per Email op de hoogte te stellen. U bent in dat geval gerechtigd om het onderhoudscontract te beëindigen conform het gestelde onder artikelen 10 t/m 12.
 10. Beide partijen kunnen het onderhoudscontract beëindigen. De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee (2) maand voor het einde van de contractdatum.
 11. Redfoxmedia kan het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende situaties:

11.1 als u diensten weigert die op geen enkele wijze de normale werking van de website beïnvloeden en die Redfoxmedia nodig acht om een correcte werking van de website te kunnen waarborgen;

11.2 bij misbruik van de website;

11.3 als u niet voldoet aan deze voorwaarden of aan de Algemene Voorwaarden;

11.4 als onderhoud door een andere partij dan Redfoxmedia wordt verricht, tenzij dit door Redfoxmedia uitdrukkelijk is toegestaan.

 1. U hebt het recht het onderhoudscontract op te zeggen nadat Redfoxmedia de voorwaarden van het onderhoudscontract heeft gewijzigd. Het onderhoudscontract dient 30 dagen voor ingang van de wijziging van het onderhoudscontract schriftelijk te worden opgezegd.
  Indien u niet binnen deze termijn opzegt, accepteert u het gewijzigde onderhoudscontract.
 2. U ontvangt na elke update een Email waarin gemeld wordt hoeveel uren zijn verbruikt en hoeveel er nog resteren van de in het onderhoudscontract overeengekomen uren.
 3. Indien een update meer werktijd vergt dan de uit dit contract resterende uren van dat jaar, dient deze vergoed te worden tegen het normale in dat jaar geldende uurtarief van Redfoxmedia. (in 2019: 50 euro per uur.) Extra uren altijd pas na overleg met u.
 4. Redfoxmedia bevestigt elke update per email aan u en meldt hierbij het resterende aantal uur uit uw onderhoudscontract.
 5. Ongebruikte uren zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar.
 6. Er vind geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag bij eventuele beëindiging van uw website.
 7. Redfoxmedia voert alleen wijzigingen uit in de opmaak van de website. Hieronder verstaan wij alleen wijzigingen in de HTML broncode binnen HTM, HTML, PHP en andere vergelijkbare bestanden op de webserver die toegankelijk zijn met de verkregen ftp gegevens. Wijzigingen van de broncode van Server Side Scrips (bv. php, asp en perl) en Client Side Scripts (bv. javascript, java en visual basic) vallen niet binnen het standaard abonnement. Net zoals het toevoegen van nieuwe Server en Client Side Scripts.
 8. Flash, Shockwave en alle overige bestanden worden en kunnen niet worden gewijzigd. Doorgegeven wijzigingen in dergelijke bestanden worden niet in behandeling genomen.
 9. Redfoxmedia zal na het ontvangen van de data voor een tekstuele update uw website binnen maximaal 5 werkdagen aanpassen. Hier kan van worden afgeweken in verband met bijvoorbeeld bedrijfssluiting tijdens vakanties of ziekte. Wilt u dat updates sneller worden geplaatst kunt u hiervoor altijd een verzoek indienen, maar dan kunnen wij u geen garanties geven. Voor alle andere gevraagde wijzigingen dan tekstuele wijzigingen zal in overleg een ander tijdpad worden vastgesteld.
 10. Bij twijfel over genoemde en niet genoemde zaken binnen deze voorwaarden beslist Redfoxmedia.
 11. Wanneer een update door overmacht, ziekte of vakantie niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd en u hierdoor verlies of schade hebt geleden, kan Redfoxmedia hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 12. Indien een update niet binnen de in deze voorwaarden gestelde termijn van 5 werkdagen uitgevoerd is, zonder dat Redfoxmedia zich kan beroepen op overmacht, ziekte of vooraf aan opdrachtgever kenbaar gemaakte vakantie, wordt slechts 50% van de tijdens deze update verbruikte werktijd van de resterende uren afgeschreven.
 1. Elke aansprakelijkheid van Redfoxmedia, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Redfoxmedia, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 2. U draagt als opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door u aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Redfoxmedia niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
 3. Indien de Rechter mocht oordelen dat Redfoxmedia geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Redfoxmedia zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Redfoxmedia een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 4. Opdrachtgever is gehouden Redfoxmedia te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Redfoxmedia in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten / onderaannemers).
 5. Bij publicatie van websites of ontwerpen zal Redfoxmedia nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie.
 6. Het risico van beschadiging of verlies van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 7. Voor zover niet in strijd met de hier genoemde voorwaarden, worden de algemene voorwaarden van Redfoxmedia als hier herhaald beschouwd.
 8. Indien de Algemene Voorwaarden van Redfoxmedia strijdig zijn met de hier genoemde Voorwaarden Onderhoudscontract Website, gaan de Voorwaarden Onderhoudscontract Website boven de Algemene Voorwaarden.
 9. Opdrachtnemer Redfoxmedia voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan binnen in deze voorwaarden genoemde grenzen naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.

 

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Redfoxmedia, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Redfoxmedia te aanvaarden.

Voor alle andere voorwaarden verwijzen wij u graag door naar onze algemene voorwaarden pagina op de website van Redfoxmedia: www.redfoxmedia.be